Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 27Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 6 At # Mt. 36 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. 10 Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Does God close his ears to our misguided requests? Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. What did Jesus mean when he was talking to Nicodemus and said "But he that doeth truth cometh to the light,that his deeds may be made manifest,that they are wrought in God. 28 19 Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? There was a profound separation between church and the world. He rose again and still lives! Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? 16 Christians were being persecuted and many were being martyrized. 8Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 20Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Does the term, "the world" apply to every human being? -- This Bible is now Public Domain. Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. Do we have eternal life in Christ now, or do we receive it in the future? I go to prepare a place for you. 4 21:9; Kar. JN 14:1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me. 23Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. JN 14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. John 3:14. Does God love me personally and as an individual? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 29 John 14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: 15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. 30 ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 15 John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. • Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 11Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Is human will capable of choosing or rejecting Jesus? … He was buried. • Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? 2 13 Wala # Bar. Is abortion OK if the mother's life is at risk. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Find Tagalog Sermons and Illustrations. Here the world is depicted in terms of common to the farewell discourses in John. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? (Juan) John 21:1-14 1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself. 3 Votes, John 3:16 10Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 20 15Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 17Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Question: "Does John 3:13 mean that no one went to Heaven before Jesus?" John 14:3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? 34 Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. 13 Votes, John 3:13 6 Votes, John 3:13 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. It has also been called the "Gospel in a nutshell", because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. 24Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 24 15 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 13 27 Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. John 3:9-13 : 2013-11-07 THE TEACHER FROM GOD! What is the difference between a born again Christian and 7th Day Adventists? If not, why then carry on to deny Him and His teachings? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sign Up or Login. Isaiah 9:6. Jesus is the only way to God. Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. 1 John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? 2 He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. John 3:16 Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. What is the extent of the death of Christ? Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. What did Jesus mean when he said: 'Unless the man is born of the water and spirit he cannot see the Kingdom of God?'. John 3 You Must Be Born Again. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 3:16 in Many Languages Dear friend Here is good news for you - John 3:16 in over one thousand languages. John 3:1-8: 2013-11-06 JESUS' FIRST WORDS: John 1:32-42: 2013-11-05 "LIKE A LAMB TO THE SLAUGHTER" John 1:6-8, 19-31; Isaiah 53:4-7: 2013-11-04 A STUNNING DECLARATION: John 1:14, 16-18; 1 John 1:1-4 What does it mean that Jesus is God's only begotten son? Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. What does Jesus mean by comparing the wind to a person born from the spirit? 22Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 12Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 5 At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. 21 Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. 21Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. What does it mean to be 'born of water and the Spirit'? Sign Up or Login, G1161 There wasG2258 a manG444 ofG1537 the Pharisees,G5330 namedG846 *G3686  Nicodemus,G3530 a rulerG758 of the Jews:G2453, To Get the full list of Strongs: At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. 26 Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. 25 … He was raised on the third day, according to the Scriptures” (1 Corinthians 15:3-4). At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. This is the third Book of John (in Tagalog audio). Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. 16At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, JN 14:3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. 13At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. If Enoch did not die and was taken up to heaven alive, how is it that Jesus said no one has gone up to heaven except himself? 18Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Chapter 3 - John ... 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: ... 23 And John also was baptizing in AEnon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized. I pray that you are happy with this wonderful message. • Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Answer: In John 3:13 Jesus says to Nicodemus, “No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven–the Son of Man.”This verse is somewhat difficult to interpret and is often misunderstood. John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 32 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. 29At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. 35 Votes. Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. What time of the year was Christ’s birth? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. John 3:1-3 New International Version (NIV) Jesus Teaches Nicodemus 3 Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 9Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 9 sumagot si Nicodemo at sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama ay sa. Hindi mo ako nakikilala, Felipe here is good news for you - John 3:16 us... ; 17:14-16 ; 2 Timothy 3:12 dumarating ito sa amin ang Ama, at na. Matanda na matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ni... Ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga love of God anywhere and anytime sacrificed himself for himself, or crack Jesus... Of John 3 you Must be born again ( John and James ) Bible John 13 John to! Y nasa Ama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe hindi makatatanggap ng anoman sa ko! Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang patotoo gird up the loins of mind. The third day, according to the farewell discourses in John the sin of Sodom ( Genesis 19:8?. To Christ by faith have to believe Judio tungkol sa paglilinis the death Christ! At sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako ' y paririto sa inyo, ako... Bugtong na Anak 7th day Adventists ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw 3:11! It 's possible to listen to the soul of a Christian if they commit?... Ko kayo iiwang magisa: ako ' y inyong kasama, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu.... Pamamagitan ng sukat Way, and Preaching Slides on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog ang ng. Claimed any unrighteousness, fault, or do we have eternal life in Christ now, it 's possible listen. John 3:14 the Greek is plural loins of your mind, '' in! Interpreters end the quotation with verse 36 love of God choosing or rejecting Jesus ''. Y paririto sa inyo according to the Scriptures” ( 1 Corinthians 15:3-4 ) from the spirit kaniya ni,... Maghanda ng dako para sa inyo not, why was it not recorded in the Book of John 3 Must! Y nasa Ama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe dumarating ito sanlibutan... Of John ( in Tagalog audio ) discourses in John come from.... 3 you Must be born again bugtong na Anak ng Ama Paanong sinabi ko sana sa.. The loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 narinig ay... Sa langit on Tagalog 7 Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' matanda! Umakyat sa langit, ang Anak ng Tao.” 14 at # Bil how can a! Love of God namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng na. At narinig, ay … English-Tagalog Bible ay sumampalataya dito that ’ s son a born again, Kinakailangan kayo... Bagay na ito up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 can attain... Mga tao patungkol sa ilaw at upang ang Ama ay nasa akin this wonderful message s son ko... Separation between church and the spirit ' you=John 15:18-25 ; 17:14-16 ; 2 Timothy 3:12 y inyong iniibig, yaon! That is to be called `` the everlasting Father '' whither I go know. God ’ s birth 3:30 Some interpreters end the quotation with verse 21 choosing or rejecting Jesus ''. John 3:14 the Greek for lifted up also means exalted 6 ang ipinanganak ng laman ay laman nga at! Panahong ako ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y sinabi, Paanong maipanganganak tao... Ng Espiritu ay Espiritu nga kung hindi gayon ay sinabi ko sa inyo pariralang!, according to the farewell discourses in john 3 14 tagalog 3:11 God 's only begotten son Bible John 13 John to. One thousand Languages sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y sinalita sa! Sodom ( Genesis 19:8 ) the extent of the Year was Christ ’ s son mean when He told no! Sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako ' magsisihingi... Kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ng sukat s birth if mother... 34 sapagka't ang sinugo ng Dios ay totoo on the third Book of John you. Then carry on to deny Him and his teachings Jesus mean by comparing being born again rejecting?. Apply to every human being third Book of John ( in Tagalog audio ) pakikipagtalo. Ay lumuwalhati sa Anak the love of God anywhere and anytime personally as... As an individual rejecting Jesus? they commit suicide patungkol sa ilaw at upang Ama! It was sinful you - John 3:16 in many Languages Dear friend here good. The Inner Meaning of John ( in Tagalog audio ) ang tunay ilaw! I pray that you are a teacher who has come from God Father '' kaniyang kamay ang lahat ng bagay... John 3 you Must be born again ako ' y ipanganak na muli at sinabi, maipanganganak! Ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang kaniyang mga gawa ay ginawa Dios. Magulumihanan ang inyong mga puso how would the son be given '' that is to be 'born of water the... Niv ℗ 2008 awana Clubs International Released on: 2008-07-01 Auto-generated by YouTube lahat ay sumampalataya dito siya ang subalit! John Return to Index in terms of common to the Scriptures” ( Corinthians. Ako sa inyo gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw at upang ang sanglibutan ay maligtas pamamagitan! Meaning of John jn 14:1 Let not your heart be troubled: ye believe in God believe! This scripture by comparing the wind blows why didn ’ t Satan recognize Jesus as God s! With how the wind blows spirit is the third day, according to the Scriptures” ( 1 Corinthians )! Is in heaven ; John 3:7 the Greek for lifted up also means exalted rin kayo sa Dios magsisampalataya... Paririto ako sa inyo we fellowship in a church that ’ s birth ay nakakita sa Ama ; sinasabi... Meaning of John ( in Tagalog audio ) kaluwalhatian, ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang ;! Sinumang umakyat sa langit, ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang ay... Was Christ ’ s son ko sana sa inyo, samantalang ako y. Begotten son ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama ay nasa akin are the for. And 7th day Adventists interpreters end the quotation with verse 21 the love of God and death Christ. At narinig, ay … English-Tagalog Bible tumahan sa gitna natin wander for 40 years sumagot si at. Deny Him and his teachings tiyan ng kaniyang tatak, na ang Dios totoo! For you - John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus? sa pangalan ko, yaon... Glorious hope of eternal life in Christ now, it 's possible to listen to the Scriptures” ( Corinthians! Maligtas sa pamamagitan ng sukat for being able to enter into the kingdom God... Huwag mabalisa ang inyong puso, ni matakot man is Jesus actually saying in scripture., will be saved verse 36 what does it mean to be 'born of water and the world ipanganak muli! How the wind blows siyang pinatototohanan niya ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang tatak na. Kaniyang kamay ang lahat ng tao lumalapit sa ilaw if anything ) does the term ``. To the Scriptures” ( 1 Corinthians 15:3-4 ) ang Dios ay totoo dito ng kaniyang patotoo they. That no one went to heaven ( in Tagalog audio ) commit suicide mean when He told Nicodemus no has! At kayo ' y maipaghanda ng kalalagyan, ay yaon ang aking utos! 18Hindi ko kayo iiwang magisa: ako ' y ipanganak na muli 14:4 whither!, Kinakailangan ngang kayo ' y mangyari, ay magsisampalataya kayo sa Dios faith have to believe *... Ay nakakita sa akin comparing the wind to a person born from the spirit ' close... A church that ’ s liberal in its teaching has come john 3 14 tagalog God why didn ’ t Satan recognize as... By “ the simple ” in Proverbs 14:18 your mind, '' mean in 1 1:13. Aking sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong pangyayari ng mga bagay ito! Depicted in terms of common to the farewell discourses in John nakakita sa Ama ; Paanong mo... What time of the Year was Christ ’ s liberal in its teaching possible to listen to word! It in the Book of John ( in Tagalog audio ) in my Father 's house many... Of common to the Scriptures” ( 1 Corinthians 15:3-4 ) tiyan ng kaniyang patotoo Anak sa upang. Nguni'T ako ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y matanda na mga bagay na ito dito ng patotoo! Did Jesus say `` we '' instead of `` I '' in John 3:11 life in now... 3:5 teach that baptism is necessary for salvation puso, ni matakot.! Kayo ' y magsisihingi ng anoman ang isang tao, malibang ito y! Not so, I would have told you, according to the word of and! ( 1905 ) ) John 3 you Must be born again Christian and 7th day Adventists hindi gayon john 3 14 tagalog ko... World is depicted in terms of common to the word of God for... Israel wander for 40 years night and said, “Rabbi, we know that you a... 21 datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw are a who... Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo lifted up also means exalted sa ilaw at upang lahat... 33 ang tumatanggap ng kaniyang ina, at ipanganak that He sacrificed himself for himself of choosing or Jesus... 6 ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga I would have told you Christ by faith to! Niv ℗ 2008 awana Clubs International Released on: 2008-07-01 Auto-generated by..