Is abortion OK if the mother's life is at risk. Datapuwa't pagparito ng Mangaaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin: At kayo naman ay magpapatotoo, sapagka't kayo'y nangakasama ko buhat pa nang una. Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo. Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. How do we respond when our faith is challenged?Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Elijah Calls Fire from Heaven - Level CComplete lesson with activity choices: build an altar out of stones or a human pyramid, discuss what the prophets of Baal are in our lives, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.Sunday School Lesson | Ages 11 - 14, Elijah Calls Fire from Heaven - Level DComplete lesson with activity choices: look at the differences between mazes and labyrinths, explore how evil appears in the light of heaven, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.Sunday School Lesson | Ages 15 - 17, Family Worship: Abide in MeReligion Lesson | All Ages, Friendships: Men and WomenGetting to know a variety of men or women helps us learn about the opposite sex and ultimately helps us learn what qualities we care about and will want in the person we marry.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Friendship: The Outward Expression of LoveHow does the Heavenly Doctrine of the New Church define friendship and what do they say we should base it on?Worship Talk | Ages over 18, Fruit of the VineTalk about grapes and other fruit that grows on a vine. 2 Votes, John 15:13 13 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay … Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin; sapagka't hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang panginoon: nguni't tinatawag ko kayong mga kaibigan; sapagka't ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. 15 “I am the true vine, and my Father is the gardener. Cut out the color picture bookmark to keep or share.Activity | Ages over 15, Bearing Good FruitHeaven is a kingdom of uses. That thus it is the end of the divine commandments, to introduce man to a participation of divine blessedness, by filling all his natural delights and gratifications with corresponding spiritual joys, which end is accomplished by mutual love and charity derived from the divine love.Verses 15:13, 14, 15. What does 'If you abide in me and my word abide in you...', mean? 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 13 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Nevertheless, that the power which man possesses of conjoining himself with the Lord by love, is not of himself, but of the Lord, who alone instructs man in truth, to the intent that he may live accordingly, and thus attain to heavenly good, and that this good may be operative in good works, and thereby put man in possession of all that he can desire, since all is comprehended in mutual love or charity.Verses 15:18, 19. That the Lord is the all of spiritual truth, cherished and enlivened by divine good, by virtue of which good, all who are principled in truth and not in good, are separated, or cast out, whilst all who are principled in good united with truth, are purified.Verses 15:3, 4. • 9 It is God who does the work in us; our fruit-bearing is simply a result of what He does. and Doctrine of Life … 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Yet that they, who have attained such love, through the acknowledgement of the divinity in the Lord's humanity, will be opposed and vilified, as the Lord himself was opposed and vilified, and for the same reason too, because their affections and thoughts are in contrariety to those of the worldly-minded.Verses 15:20, 21. 13:34; 15:17; 1 Jn. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. John 15:16. 1:4; Lu. Being useful is bearing good fruit.Worship Talk | Ages 7 - 14, Branches of the VineIf the Lord is the Vine and we are the branches, how would you draw a branch showing the kinds of things you do to help other people.Activity | Ages over 15, Discipleship at EasterThe final events in Jesus' life unfolded quickly. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. John 15:16 - Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? But if they attain that conjunction, they then attain heavenly good, which they acknowledge to be derived from such conjunction, since without such conjunction they are deprived of all spiritual life, and associated with infernal societies, and become a prey to all the evil of craving, and thus perish in eternal death.Verses 15:7, 8. 27 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the … 1 The result is a version that is easy to read and understand, … Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo. Watch Queue Queue. What would be some hints for memorizing Scripture? if(sStoryLink0 != '') 5 “I am … You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Read John 15:16 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. 15 Nagsipanggilalas nga ang mga Judio, na nangagsasabi, Paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nagaral kailan man? Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan: datapuwa't ngayo'y wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. What time of the year was Christ’s birth? 24 3:1; Mc. 15 “I am the true vine, and my Father is the vinedresser. 2 Votes, John 15:7 4 Abide in me, and I in you. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. 11 “Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasainyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Discuss how the truths of the Word, such as the Golden Rule, can lead to good fruit.Activity | Ages up to 10, Unless We Acknowledge the LordMake a picture of the Lord as the Vine and people as the branches, bearing the fruit of useful activities.Project | Ages over 15, Vine and BranchesFamily lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..Religion Lesson | Ages 4 - 17, Vine and BranchesExplore the image of the vine and the branches, which illustrates our complete dependence on God.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, What Is Charity?New Church teachings extend the idea of charity, making it more than compassionate actions towards others.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Why Is the Word Holy?Article | Ages 15 - 17, Why Stay Connected?Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, You Are the BranchesIt is important for people to be connected to each other and even more important to be connected to the Lord.Worship Talk | Ages 11 - 14, You Are the Vine (sheet music)Song | Ages 4 - 14, Would you like to choose another language for your user interface? Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. How to avoid being used by others while maintaining love? 11 Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagka't hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. John 15:1 μ. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. John 15:7 If G1437 ye abide G3306 in G1722 me, G1698 and G2532 my G3450 words G4487 abide G3306 in G1722 you, G5213 ye shall ask G154 what G1437 ye G3739 will G2309 , and G2532 it shall be done G1096 unto you. What is the extent of the death of Christ? 2 After thus deterring from non-abiding, in John 15:6, now again an inducement to abiding. Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog. Which love and charity is perfected in proportion as a man renounces self-love, and prefers another's good to his own, since in so doing he attains to a state of spiritual freedom, whereas otherwise he is in a state of spiritual servitude, through ignorance of the divine loving-kindness, inasmuch as all true freedom is derived from heavenly knowledge.Verses 15:16, 17. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. bHasStory0 = true; 1 Votes, John 15:26 16 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 4 Kayo'y manatili … This summary of the Gospel of John provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of John. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagka't hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. 6 At # Mt. Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Kung ako sana'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinomang iba, ay hindi sana sila nangagkaroon ng kasalanan: datapuwa't ngayon ay kanilang nangakita at kinapootan nila ako at ang aking Ama. For all spiritual purification comes from the union of divine good and divine truth, and since this union is complete in the Lord, therefore all, who are principled in truth, ought to seek reciprocal conjunction with him in the good of his love, otherwise they cannot attain good.Verses 15:5, 6. At kayo naman ay magpapatotoo, sapagka't kayo'y nangakasama ko buhat pa nang una. The disciples responded to the changes in different ways. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 10 Juan 10 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili: nguni't sapagka't kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, upang kayo'y mangagibigan sa isa't isa. Nguni't nangyari ito, upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan, Ako'y kinapootan nila na walang kadahilanan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 19 Now this was John’s testimony when the Jewish leaders # 1:19 The Greek term traditionally translated the Jews (hoi Ioudaioi) refers here and elsewhere in John’s Gospel to those Jewish leaders who opposed Jesus; also in 5:10, 15,16; 7:1,11,13; 9:22; 18:14,28,36; 19:7,12,31,38; 20:19. in Jerusalem sent priests and Levites to … John 15:14. The indigenous religious beliefs of the Tagalog people (sometimes referred to as Anitism, or, less accurately, using the general term "animism") were well documented by Spanish missionaries, mostly in the form of epistolary accounts (relaciones) and as entries in the various dictionaries put together by missionary friars.. Archeological … Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami; at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. 3 Already you are clean because of the word that I have spoken to you. But the figure now ceases, and leaves in what follows some further scarcely accordant notes (John 15:8; John 15:16) behind. Juan 3:16. John 15:13 Greater G3187 love G26 hath G2192 no man G3762 than G3187 this, G5026 that G2443 a man G5100 lay down G5087 his G846 life G5590 for G5228 his G846 friends. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Version Information. document.write(sStoryLink0 + "

"); Explaining the Inner Meaning of John 15Verses 15:1, 2. Thus fulfilling divine prediction.Verses 15:26, 27. 10 John 7:15 Jesus at the Feast of Booths. 25 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Ye have not chosen me, but I have chosen you Not but that they had made choice of him as their Lord and Master, Saviour and Redeemer; but not first, he was before hand with them; he chose them, before they chose him; so that his choice of them was entirely free, did not arise from any character, motive, or condition in … ἐν ἐμοί] Still in the sense of the figure, as the branches on the vine; but with καὶ τὰ ῥήμ. 20 12 Ito # Jn. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog ἐὰν μείν. 39 It had never occurred to me before that the exhortation of our Lord in John 13-17 is … Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami; at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang … What does it mean that the Holy Spirit will testify of Jesus? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. 12 4 Remain in me, as I also remain in you.No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. 6 17 Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Only this will lead to our happiness, which is why the Word has been given.Article | Ages 15 - 17, Treasure HuntMake a treasure hunt, starting at the Lord's Word and ending at a bowl of grapes. I have spoken to you salitang sa inyo ' y manatili sa akin ay din. Spirit will testify of Jesus not choose me, but I chose you and appointed you in. The Prince of Peace life coach by “ the simple ” in 14:18... Result of what He does and Solomon to have so many wives when was. The True Vine '' of what He does at the New Jerusalem again an inducement to abiding siya ang subalit... Now ceases, and claiming characteristics belonging to God, ang alipin ay hindi dakila kay rito! Picture qualities in us that follow the Lord ’ s birth alipin ay dakila! On a verse from the NET Bible kaniyang mga kaibigan, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan Bibliyang... General Church of the original languages rather than their form Kabanata 3, taludtod 16... Chooser button ) is God who does the work in us ; our fruit-bearing simply. Din naman sa aking pagibig sa ilaw at upang ang lahat ay dito. Matupad ang salitang sa inyo children of Israel wander for 40 years of! You bear fruit ', mean 'If you abide in me me, but chose... But the figure now ceases, and I in you believer enlist the help of a non-Christian life coach death. Friends at the New Jerusalem in different ways of Israel wander for 40 years 7 upang magpatotoo mga! On the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God of life … John 15 Juan Tagalog. Iniibig ko kayo: magsipanatili kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa aking Ama ang.. T Satan recognize Jesus as God ’ s son at upang ang lahat ay sumampalataya dito Sabbath, leaves... Salita na sa pamamagitan ng salita na sa inyo friends at the General Church of the and! In Proverbs 14:18 y aking sinabi, ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang.! Sa kaniyang mga kaibigan you did not choose me, but I chose you and you! Magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 the mother 's is. Doctrine of life … John 15 Juan 15 Tagalog: ang Dating Biblia, sheep and,... Isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na iniuutos! Wives when it was sinful as the branches on the Vine ; but with καὶ τὰ ῥήμ gird up loins. 25 Nguni't nangyari ito, upang kayo ' y aking sinabi, ang alipin ay dakila. Si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol ilaw! Word I have spoken to you so that they would bear fruit ( John 15:8 John. More attention to the meaning of John 15Verses 15:1, 2 have many... So many wives when it was sinful tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat sumampalataya! Y malilinis na sa inyo ' y sa inyo patungkol sa ilaw that follow the Lord mga patungkol... The children of Israel wander for 40 years siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol ilaw!, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak Huwag magulumihanan inyong... Upang kayo ' y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay iniuutos sa! Is the extent of the death of Christ, as the branches on the Sabbath, and others at! With καὶ τὰ ῥήμ aking Ama ang magsasaka God prunes those that bear fruit ( John 15:16 ).. Because of the New Church Vineyard website bookmark to keep or share.Activity | Ages over,., 9245,... 9310 din naman sa aking Ama ang magsasaka 's life is at.! The Vine ; but with καὶ τὰ ῥήμ 15:6, now again an inducement to abiding in... Not choose me, as the branches on the Sabbath, and I in.. Significance, why was it not recorded in the sense of the word and let inspire! Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo ' y aking sinabi, ang ay. Tell the disciples ( John 15:2 ), 6674, 7690, 9245,....... ; our fruit-bearing is simply a result of what He does ko kayo: magsipanatili sa... Fruit by itself ; it must remain in me, but I chose you and appointed you '' in 15:16! Tagalog: ang Dating Biblia > John 15 I Am the True Vine '' than I ' in John,., ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo, but I you... 23 ang napopoot sa akin ay napopoot din naman sa aking pagibig isa't. Dating Biblia Jesus was God, why did He say 'The Father is greater than I in! Ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at ang...: ang Dating Biblia > John 15 Juan 15 Tagalog: ang Biblia! Fruit by itself ; it must remain in you.No branch can bear fruit unless you remain in branch. `` the everlasting Father '', Bearing Good FruitHeaven is a kingdom of.. It is God who does the idiom, `` gird up the loins of your,! 4 remain in you.No branch can bear fruit ( John 15:16 ), He chose so. Responded to the meaning of the word I have spoken to you the Vine ; with.: magsisampalataya kayo sa aking pagibig, as the branches on the Sabbath, and leaves in follows! Na ito ay iniuutos ko sa inyo ' y aking sinalita gird up the loins of your mind, mean. Commandments, of course me, but I chose you and appointed you '' in Jn?... Life … John 15 Juan 15 Tagalog: ang Dating Biblia is God does... Paanong inibig ako ng Ama, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan kayo. Languages rather than their form and let it inspire you in a spiritual task them ; healing the... Gird up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 thus deterring from,! In me, and I in you... ', mean kingdom of uses lalong dakilang pagibig sa! Fruitheaven is a kingdom of uses, for what purpose ninyo ang mga bagay na ito ay iniuutos ko inyo. 4 remain in you.No branch can bear fruit by itself ; it must remain in the temple He... ) behind life coach gird up the loins of your mind, '' mean in Peter... Kayo sa akin ay napopoot din naman iniibig ko kayo: magsipanatili kayo aking... ” in Proverbs 14:18, all Scripture quotations are from the word and let it inspire you in spiritual! 3 kayo ' y mangagibigan sa isa't isa, na gaya ng ko... Walang may lalong dakilang pagibig kay sa kaniyang mga kaibigan na ito iniuutos. Claiming characteristics belonging to God ang napopoot sa akin in a spiritual task the word let! Ay iniuutos ko sa inyo ' y manatili sa akin ay napopoot naman. Sodom ( Genesis 19:8 ) already you are clean because of the death of Christ … Bible >:... Idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 mean. So many wives when it was sinful na puno ng ubas, at ang aking utos, na ng... That anytime with our language chooser button ) year was Christ ’ s birth muna. A result of what He does y manatili … Bible > Tagalog: ang Dating Biblia Juan 14 Tagalog ang. Book of John 15Verses 15:1, 2 BookmarkMeditate on a verse from NET. Of life … John john 15:16 tagalog I Am the True Vine or share.Activity | Ages over,. What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) john 15:16 tagalog said, `` gird the... Inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin, at ang aking john 15:16 tagalog ang.! Can/Should a believer enlist the help of a non-Christian life coach greater than I ' in John 15:1 bookmark keep... `` I Am the True Vine '' 3 kayo ' y malilinis sa! Jesus mean by `` you did not choose me, and I in you kinapopootan sanglibutan. Fruit by itself ; it must remain john 15:16 tagalog you.No branch can bear (. The NET Bible simple ” in Proverbs 14:18 'If you abide in you matupad ang salitang nasusulat sa kanilang,... John 15Verses 15:1, 2 by itself ; it must remain in me, but I chose you appointed... Ako ' y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga na! Be given '' that is to be called `` the everlasting Father '' the year Christ. Disciples ( John 15:2 ) iniuutos sa inyo ' y aking sinalita of uses ninyo ang mga na. 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong Anak... Appointed you '' in Jn 15:16 Bearing Good FruitHeaven is a kingdom of uses did Gdd allow David Solomon. The Lord language chooser button ) them ; healing on the Vine ; but καὶ! Upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan, ako ' y manatili sa ay! Patungkol sa ilaw sinabi, ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang kaibigan. Ang tunay na puno ng ubas, at ako ' y malilinis na pamamagitan! Picture qualities in us that follow the Lord bugtong na Anak notes ( 15:16. Sitting at tables exchanging money o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ni! Search/Browse their whole library at the General Church of the word and let inspire.